PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG CỘNG                      HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN YÊN LẠC                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

        Số: 05/KH-TrMN                                    Yên Lạc, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Căn cứ vào Điều lệ mầm non;

Căn cứ công văn số 540/UBND-GDĐT ngày 28/5/2020 của Uỷ ban Nhân dân huyện Phú Lương về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021;

Căn cứ số trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn xã;

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Trường Mầm non Yên Lạc xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

- Tăng tỷ lệ huy động trẻ mầm non đi học, quan tâm đến độ tuổi nhà trẻ;

- Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã được đến trường mầm non.

2. Yêu cầu

Tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

II. Nội dung cụ thể

1. Dự kiến tổng số học sinh năm học 2020 - 2021

Tổng số: 487 trẻ; Trong đó: Học sinh cũ chuyển lên: 268, học sinh tuyển mới: 219; Cụ thể như sau:

Năm sinh

Độ tuổi

Số lượng HS cũ chuyển lên

Số lượng tuyển sinh mới

Tổng số HS

2015

5-6 Tuổi

172

12

184

2016

4-5 Tuổi

114

27

141

2017

3-4 Tuổi

18

82

100

2018

24-36 tháng

0

62

62

Tổng số trẻ tuyển sinh:

304

183

487

 

2. Đối tượng tuyển sinh

- Trẻ nhà trẻ: Trẻ sinh năm 2018 và sinh tháng 1, 2, 3 năm 2019.

- Trẻ mẫu giáo: Trẻ sinh năm 2015, 2016, 2017.

Lưu ý: Trẻ đang học tại trường không phải mua hồ sơ

3. Địa bàn tuyển sinh:

Các xóm trong xã Yên Lạc

4. Thời gian tuyển sinh 

Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

5. Hồ sơ tuyển sinh

Đơn xin dự tuyển (Theo mẫu nhà trường);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu.

6. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh và công bố danh sách trúng tuyển

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh được giao, đối tượng tuyển sinh và số lượng hồ sơ tuyển sinh trực tiếp đã tiếp nhận nhà trường tiến hành xét duyệt hồ sơ.

-  Trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh đúng đối tượng tuyển sinh của nhà trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường được giao thì nhà trường sẽ xét ưu tiên học sinh thuộc diện sau: Có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường; Thời gian đăng ký tuyển sinh sớm và đúng thời gian quy định.

- Trường hợp số lượng hồ sơ học sinh diện thường trú đã tiếp nhận vẫn không đủ chỉ tiêu tuyển sinh: Tiếp tục xét tiếp đến hồ sơ học sinh thuộc diện tạm trú và hồ sơ học sinh ở địa bàn giáp danh.

III. Tổ chức thực hiện

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2020 - 2021. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh đã đề ra.

- Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường được thông báo rộng rãi và niêm yết công khai tại trường, nhà văn hóa các xóm và trên phương tiện truyền thanh của xã.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Trường Mầm non Yên Lạc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phản ánh kịp thời lên Hội đồng tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

 

Nơi nhận:

Các tổ CM, VP;

Website của nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

                 Bạch Thị Huyền