1. Đ/c Lê Thị Thúy Mai - Hiệu trưởng

 

2. Đ/c Trần Thị Hiền - Tổ trưởng

 

3. Đ/c Đoàn Thị Minh Nguyệt - Thành viên